Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 25 MAJ 2022

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.

1. Beslutades

a) fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning;
b) disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021. 

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som är upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser deras egen ansvarsfrihet.

2. Beslutades, för tiden till slutet av nästa årstämma, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

3. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ordinarie styrelseledamöter enligt följande. 

Jan Axelsson (omval)
Andreas Rydbäck (omval)
Anders Sagadin (omval)

Anders Sagadin omvaldes till styrelsens ordförande.

4. Till revisor valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, Baks & Co AB med Tobias Eriksson som huvudrevisor.

5. Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, varav 40 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

6. Beslutades vidare, att arvode till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

7. Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om att genomföra nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt kallelse,

8. Noterades att alla beslut fattats enhälligt varefter ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.

Linköping 2022-05-25

För mer information,

Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor

Filer för nedladdning
2023-02-24
Regulatorisk

Omsättningen för hela 2022 är 34,5 MSEK(26,7).
Rörelseresultatet är 3,5 MSEK(0,6)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 4,5MSEK(1,3).

2022-12-22
Regulatorisk

Swemet AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2023 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

1
2
...
20
>>

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.