Aktien

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Swemet uppgår till 1 541 635,80 SEK fördelat på 15 416 358 aktier, fördelat på 1 286 317 A-aktier och 14 130 041 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Bolaget har två aktieslag A-aktier och B-aktier. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktierna av serie A medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Enligt nu registrerad bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier.

Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. bolagets aktier skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen. Inga inskränkningar finns i rätten att fritt överlåta aktierna.

Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. A-aktiens ISIN-kod är SE0006886909 och B-aktiens ISIN-kod är SE0006886917.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Bemyndigande

Bolagsstämman den 2016-11-25 beslutade att återkalla emissionsbemyndigande beslutat vid årsstämma den 31 maj 2016 för att istället bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning ska bland annat kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

Handel med aktien

Swemets aktie avnoterades på Nordic SME den 22 mars 2024.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.