Aktien

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Swemet uppgår till 1 541 635,80 SEK fördelat på 15 416 358 aktier, fördelat på 1 286 317 A-aktier och 14 130 041 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Bolaget har två aktieslag A-aktier och B-aktier. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktierna av serie A medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Enligt nu registrerad bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier.

Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. bolagets aktier skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen. Inga inskränkningar finns i rätten att fritt överlåta aktierna.

Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. A-aktiens ISIN-kod är SE0006886909 och B-aktiens ISIN-kod är SE0006886917.

Ägarstruktur

Nedan framgår ägarstrukturen i Swemet per den 30 april 2016.

Ägare A-aktier B-aktier Totalt Andel av kapital, % Andel av röster, %
Jan Axelsson 976 317 6 119 776 7 096 093 55,2 65,0
Edor Ltd (ägs av Jan Axelsson)   310 000 1 240 000 1 550 000 12,0 17,8
Investrum AB   500 000 500 000 3,9 2,0
Louis de Geer   403 330 403 330 3,1 1,7
Managementbolaget Norén AB   325 000 325 000 2,5 1,3
Olofsson AtWork Consulting AB   187 500 187 500 1,5 0,8
Johan Ryding   121 000 121 000 0,9 0,5
Netlub AB   90 000 90 000 0,7 0,4
Abesa AB   90 000 90 000 0,7 0,4
Övriga aktieägare (ca 40 st)   1 879 744 1 879 744 14,6 7,7
Totalt 1 286 317 11 576 850 12 863 167 100,0 100,0

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolagsstämman den 2016-11-25 beslutade om emission av teckningsoptioner i form av Incitamentsprogram 2016/2018. De väsentligaste förutsättningarna och villkoren för programmet är följande:

  • Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram.
  • Rätt att delta i programmet har ledande befattningshavare (inklusive VD), vilka får teckna och tilldelas 34 483 teckningsoptioner vardera, och övrig personal i bolaget, vilka får teckna och tilldelas 17 242 teckningsoptioner vardera. Deltagande ska vid tidpunkten för tilldelning ha en anställning i bolaget eller ett pågående uppdrag som konsult för bolaget, och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller uppdrag.
  • Bolaget ska emittera högst 310 352 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget av serie B till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 31 035,20 kronor.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Bemyndigande

Bolagsstämman den 2016-11-25 beslutade att återkalla emissionsbemyndigande beslutat vid årsstämma den 31 maj 2016 för att istället bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning ska bland annat kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

Handel med aktien

Swemets aktie handlades första dagen på Nordic SME den 21 juli 2015.

Kortnamn: SWEM B
ISIN-kod: SE0006886917

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor    
tel: 08-684 05 800                            

Likviditetsgaranti

Bolaget har ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold. Syftet är att bidra till ökad likviditet och handel i aktien och avtalet garanterar en viss minimivolym på köp- respektive säljsidan samt en spread, skillnad mellan köp- och säljkurs om högst 6 procent.