Bolagsordning

Antagen 2020-06-02

§ 1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är SweMet Aktiebolag (publ).

§ 2. PUBLIKT
Bolaget är publikt

§ 3. STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 4. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av elmätarutrustning till nätbolag (energibolag) samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktierna medför 10 röster per aktie och B-aktierna medför 1 röst per aktie.

Innehavare av A-aktier kan fritt utbyta dessa mot B-aktier. Vid sådant byte skall Aaktieägare erhålla lika många B-aktier som de A-aktier som anmäls till byte.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. ANTAL AKTIER
Aktierna kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000, varav högst 10 500 000 A-aktier och högst 60 000 000 B-aktier.

§ 7. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8. REVISOR
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämma skall vara gjord.

§ 10. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA
På Årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justerare.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7 Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9 Val av styrelse samt revisor med eventuella suppleanter.
10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

LET'S WORK TOGETHER

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.