Nyheter

Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2020

1 januari - 30 juni 2020

  • Intäkterna ökade till 15 161 (8 643) TSEK. En ökning med 75%.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1 751 ( 1 327) TSEK. En ökning med 31%.
  • Periodens resultat uppgick till 604 (113) TSEK. En ökning med 434%.
  • Resultat per aktie 0,04 (0,01) SEK

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Swemet har fördjupat samarbetet med STAR Instrument, den kinesiska mätartillverkare bolaget är distributör för, Swemet kommer vidare att agera agent för STAR i större upphandlingar. Tillsammans förbereder nu bolagen en större offert i Sverige där Swemet tar lokalt projektansvar.
  • Swemet har erhållit ett flertal orders av sitt analysinstrument MFA500 på den internationella marknaden, en volymökning jämfört med tidigare år. Större projekt kräver fler instrument till cleanup-verksamheten.
  • Under våren har SINFRA genomfört en upphandling med anledning av att villkoren i löpt ut. Swemets anbud bland 10 andra leverantörer antogs, upphandlingen överklagades dock av formaliaskäl. Upphandlingen tillbakakallades och SINFRA uppdaterar de delar som blev överklagade. Tills vidare förlängs det gamla kontraktet med SINFRA för Swemets del.
  • Uppföljningsorders har levererats till VEAB, Sala Heby Elnät AB och Brittedals Energi, till ett värde om sammanlagt ca 7MSEK.

VDs Kommentar

Swemet ser med god tillförsikt på framtiden och redovisar det bästa halvåret i bolagets historia och Swemet är i stark tillväxt. Våra befintliga kunder fortsätter sina utrullningar som planerat och nya tillkommer. Vi ser också att vår servicekomponent ökar vilken kommer vara en viktig del av vår tillväxt och framförallt ge en löpande basintäkt jämte försäljning av hårdvara. Swemet kommer att fortsätta att utveckla och erbjuda olika servicekomponenter vilket gör Swemet unikt som leverantör till energisektorn såväl i Sverige som internationellt.

VD
Jan Axelsson

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2020 publiceras fredag den 26 februari 2021.

Linköping 2020-08-28

För mer information:

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Information

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Aqurat Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05 800, info@aqurat.se, är Bolagets Mentor.

2021-04-26
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2021-04-16
Regulatorisk

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2020 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida.

1
2
...
18
>>