Nyheter

Bokslutskommuniké 2022

Omsättningen för hela 2022 är 34,5 MSEK(26,7).
Rörelseresultatet är 3,5 MSEK(0,6)
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 4,5MSEK(1,3).

Delåret juli-december 2022

 • Intäkterna uppgick till 16,2MSEK (10,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,9MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19SEK (-0,07)

Helåret januari- december 2022

 • Intäkterna uppgick till 34,5MSEK (26,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5MSEK (1,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,9MSEK (0,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19SEK (0,03)

Väsentliga händelser under juli-december 2022

 • Swemet har initierat arbetet med att introducera batteripackar i vårt program. På direkta förfrågningar från några av våra elnätsbolagskunder arbetar vi med att designa och välja ut några systemlösningar som kan passa våra kunders förväntningar. Elnätsbolagen efterfrågar större anläggningar som omfattar 5-10 MWh medan mindre näringsidkare efterfrågar anläggningar upp till 100 kWh. Swemet kommer även att tillhandahålla solceller till dessa kunder om detta efterfrågas.
 • Långa leverans- och transporttider har gjort att leveranser planerade till senhösten 2022 kunnat levereras först i januari och februari 2023.
 • Swemet fortsätter utvecklingen av mätvärdesinsamlingssystemet Unity, i syfte om att öppna marknaden för undermättning, vilket avser mätning för bostadsrättsföreningar och industri. Som delresultat har en modul för parametersättning och individuell mätaravläsning kunnat driftsättas och inbringat 30TSEK i licensintäkt i initialskedet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat under januari eller februari 2023.

VDs kommentar

Swemet gör ett starkt år 2022. Vi ökar omsättningen till 34,4 MSEK(26,7) och vinsten till 2,9 MSEK(0,5). Både leveranser av mätare och tjänster har ökat under året.

Under 2022 har Swemet fortsatt att leverera mätare till våra kunder enligt överenskommet schema. Konsultsidan går fortsatt starkt och det är främst hos vår kund Växjö Elnät AB som engagemanget ökat.

Spontana förfrågningar från våra elnätsbolagskunder och andra näringsidkare har resulterat i att vi ska positionera oss på batterimarknaden för energilagring och effektuttag.

Under hösten har vi arbetat med att konfigurera ett antal paket som ska passa våra kunder. Vi har nu ett par leverantörer av batterisystem och vi är i process att välja lämpliga och tillräckligt kompetenta växelriktare som kan möta marknadens krav. I samarbete med några potentiella kunder har vi valt paket och vi är i begrepp att besöka och verifiera produkter direkt hos tillverkarna. Som komplement erbjuds även solceller där vi kommer erbjuda kundspecifika mekaniska lösningar till kunderna.

Konsultintäkter
Swemets servicesida med konsulttjänster har ökat rejält under året, 9,5 MSEK(7,5). Vi ser en fortsatt stark marknad för våra tjänster.

Marknaden utanför Sverige
Pandemins effekter gäller fortfarande på europeiska marknader. Swemet har inte haft några nämnbart större utåtriktade aktiviteter.

Jan Axelsson
VD

UTDELNING
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning utgår.

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA
Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade fredagen den 31 mars.

Swemets årsstämma kommer att äga rum den onsdagen den 3 maj 2023 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN
Halvårsrapport: fredagen 25 augusti 2023.

Den kompletta rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information,

Swemet AB (publ);

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se 

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.com 

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08:30CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktie handlas på Nordic SME.

Eminova Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05800 är Bolagets Mentor.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.