Nyheter

Årsredovisning 2022, inkluderande resultatjustering på -1,8MSEK efter skatt, offentliggörs

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2022 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida.

Intäktsjustering

Swemet har i samband med bokslutsarbetet för år 2022 gjort intäktskorrigering som beror på ej fullgjorda leveranser som därmed ej kan intäktsföras. Dess vinstandel tillgodogörs ej heller därav. Anledningen är långa leveranstider och transporttider till kund. Upprättad årsredovisning innebär att förskott från kunder ökat jämfört med tidigare lämnad bokslutskommuniké. Resultatet efter skatt uppgår till 1,1MSEK, mot tidigare kommunicerade 2,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter bokslutsperiodens slut

Sena leveranser fick till följd att Swemet har levererat mätare till ett faktureringsvärde om 14 MSEK under Q1 2023. En mindre del var avsedd för årets slut 2022.

I revisionsberättelsen finns följande anmärkning från revisorn

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsränta och har därmed inte påverkat mitt uttalande avseende ansvarsfriheten.

VD Jan Axelsson, "På grund av en ej komplett implementering av vårt redovisningssystem så har det förelegat oklarheter vad gäller lagerredovisningen. Problemen har varit återkommande och av den anledning vidtar bolaget åtgärder. Från min sida är det oacceptabelt att vi återkommande ska ha samma problem. Från och med juni månad kommer redovisning outsourcas till en extern partner."

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se  

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 18:20 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova  Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor.

LÅT OSS JOBBA TILLSAMMANS

Välkommen att kontakta oss för mer information
om våra produkter och tjänster.