Nyheter

Swemet offentliggör nyemission av aktier och ansökan om listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har den 27 maj 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2 april 2015, att genomföra en nyemission av aktier ("Erbjudandet") riktad till allmänheten i syfte att sprida aktieägandet i Bolaget. Emissionen omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Sammantaget väntas Emissionen inbringa 11,0 MSEK före transaktionskostnader vid full teckning. Bolagets aktie avses att listas på NGM Nordic MTF ("Nordic MTF") med planerad första handelsdag den 7 juli 2015.

 • Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.
 • Teckningsperioden för aktierna kommer att inledas den 28 maj 2015 och förväntas löpa till och med den 18 juni 2015. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
 • Teckningskursen är 2,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Erbjudandet kommer att inbringa 11,0 MSEK till Bolaget före transaktionskostnader.
 • Swemet har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare om totalt 5,0 MSEK vilket motsvarar cirka 45 procent av emissionen. 
 • Förväntad första dag för handel på Nordic MTF är den 7 juli 2015 och Bolagets ticker kommer att vara SWEM MTF B.

Jan Axelsson, verkställande direktör:
"Swemet etablerades 2005 och har hittills haft sina huvudsakliga intäkter från sin konsultverksamhet till elnätsbolag. Under åren har vi parallellt investerat i att bygga upp en produktportfölj med hjälpapparater för smarta elnät samt en kommunikationsenhet för den nya generationen av smarta elmätare.

Sedan 2014 är vi redo för vad vi verkligen har arbetat för, nämligen att utnyttja allt vi har byggt upp, i form av kompetens och produkter, till att leverera den tredje generationens smarta elmätarsystem. En skalbar verksamhet vars marknad börjar ta fart under 2015, styrd av direktiv och lagar i Europa som innebär att många hundra miljoner elmätare måste vara utbytta senast 2020. Swemet är väl positionerade för att ta del av den marknaden som nu tar fart på nytt. Välkommen att teckna aktier i Swemet."

Bakgrund och motiv för Erbjudandet samt användande av emissionslikvid
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

Emissionen genomförs i syfte att finansiera marknadsinsatser i Sverige och valda delar av Europa, och för att vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya. Detta ska bl a göras genom rekrytering av en till två personer med stark sälj- och marknadsprofil som skall bearbeta nätbolagen. Därutöver kommer emissionslikviden användas för att förstärka rörelsekapitalet och för amortering av lån.

Emissionslikviden om 11 MSEK kommer huvudsakligen användas enligt följande uppdelning och belopp:

 • Amortering av lån från huvudägare (sker genom kvittning i Emissionen) 5,0 MSEK.
 • Förstärkning av rörelsekapitalet 1,6 MSEK.
 • Amortering av externa lån 1,5 MSEK.
 • Bygga partner- och återförsäljarnätverk i Europa 1,0 MSEK.
 • Marknadsföring 1,0 MSEK.
 • Emissionskostnader 0,9 MSEK.

I samband med Emissionen har Bolaget ansökt om att uppta Bolagets aktier till handel på Nordic MTF. Motiven till listning är att erhålla ett marknadsvärde och likviditet i aktien samt erhålla ökad uppmärksamhet och publicitet mot kunder och samarbetspartners. En listning ses även som en kvalitetsstämpel mot kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och bedöms även underlätta framtida rekryteringar. Sammantaget bedöms en listning bidra till och underlätta fortsatt utveckling och tillväxt för Swemet.

Erbjudandet
Styrelsen i Swemet beslöt den 27 maj 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 april 2015, om nyemission av aktier utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med högst 488 888,90 SEK från 954 500 SEK till högst 1 443 388,90 SEK genom emission av högst 4 888 889 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,10.

Vid full teckning i emissionen kommer Bolaget att tillföras 11,0 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Emissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 4 888 889 B-aktier till sammanlagt 14 433 889 aktier, varav 3 000 000 A-aktier och 11 433 889 B-aktier. Emissionen medför en utspädning om högst 33,9 procent för befintliga aktieägare som väljer att inte teckna några aktier i Emissionen.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har Bolagets VD och huvudägare Jan Axelsson ingått teckningsförbindelse att teckna 2 222 223 aktier genom att kvitta fordringar om sammanlagt 5,0 MSEK. Ingångna teckningsförbindelser motsvarar cirka 45 procent av emissionen.

Styrelsen för Swemet Aktiebolag inbjuder härmed investerare att, i enlighet med villkoren informationsmemorandumet, teckna nya B-aktier i Bolaget. Teckningstiden löper under perioden 28 maj - 18 juni 2015.

De kompletta villkoren för Erbjudandet framgår av föreliggande informationsmemorandum.

Informationsmemorandum
Swemet har upprättat ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet och den efterföljande planerade listningen av B-aktierna på Nordic MTF. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Swemets hemsida (www.swemet.se) och Mangold Fondkommissions ABs hemsida (www.mangold.se).

Preliminär tidplan för Erbjudandet

28 maj - 18 juni 2015

Teckningsperioden för Erbjudandet.

22 juni 2015

Offentliggörandet av preliminärt utfall.

22 juni 2015

Utskick av avräkningsnota.

30 juni 2015

Leverans av aktier till tecknare.

7 juli 2015

Planerad första dag för handel på Nordic MTF.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut till Bolaget i Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB kommer även att agera som Bolagets Mentor i handeln på Nordic MTF.  

Linköping 2015-05-27

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

IMPORTANT NOTICE
Detta pressmeddelande eller informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i något område där erbjudande, anskaffning eller försäljning av sådana värdepapper skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag från registrering eller annat godkännande som krävs enligt värdepappersregleringen i sådant område. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933 i gällande lydelse, samt de regler och förordningar som har utfärdats med stöd av den. Swemet har inte registrerat, och har inte för avsikt att registrera, något erbjudande av värdepapper i USA. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera aktierna eller Erbjudandet någon annanstans än i Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller informationsmemorandum och utgör inte något erbjudande, någon inbjudan eller investeringsrådgivning om att teckna sig för eller förvärva värdepapper. Investerare bör inte teckna sig för eller förvärva några värdepapper eller fatta några sådana investeringsbeslut som avses häri, utom de som baseras på information i ett informationsmemorandum som ges ut av Swemet.

2016-02-26

JULI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)
2016-01-26

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har utsett Bengt-Ove Blomkvist som ny CFO på deltid. Bengt- Ove kommer med sin gedigna ekonomibakgrund att bidra till Swemets värdetillväxt.

2016-01-12

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

2015-11-27

Swemet genomför leverans till Dubai Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har genomfört sin första leverans av frekvensanalysverktyget MFA400 till Dubai, där energibolaget DEWA har påbörjat installation av G3-mätare. Den totala affären, inklusive produkter och tjänster vid leveransen, uppskattas generera cirka 0,5 MSEK.

2015-11-09

Swemet lanserar mjukvaran MFA Viewer 2.5 Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar en ny mjukvara, MFA Viewer 2.5, till sitt mätinstrument MFA400. Lanseringen av mjukvaran underlättar projektet med att byta samtliga elmätare i Europa då starka verktyg med modern grafik och flera nya funktioner behövs då det stödjer energibolagens fältarbete.

2015-10-28

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") är sedan 2012 agent och återförsäljare av Sagemcom Energy & Telecom SAS ("Sagemcom"):s smarta elmätarprogram i Sverige. Bolaget har även rätt att sälja Sagemcoms mätarsystem i Europa till enskilda kunder. Partnerskapet struktureras enligt att när kunder kräver garantier för större orders genomförande förmedlar Swemet kunden till Sagemcom och intar rollen som agent varvid intäkten genereras genom en form av anvisningsprovision. I normalfallet, vid hanterbara ordervolymer, är Swemet direkt en återförsäljare men i linje med EU-lagstiftning finns ingen exklusivitet inom ramen för partnerskapet.

2015-10-23

Swemet AB:s ("Swemet" eller "Bolaget") partner Sagemcom har genomfört första kundleveranserna av nya generationens elmätare med kommunikationsteknik i G3-PLC-teknologi. För Swemet betyder det att Bolaget inom kort börjar leverera nya mätare och system till sina befintliga kunder.

<<
1
...
14
15
16
17
18
>>