Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swemet den 25 november 2016

Vid extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

 • Bolagsstämman beslutade om bolagsordningsändring varigenom § 5 (Aktiekapital), § 6 (Antal aktier), § 9 (Kallelse) och § 10 (Ärende på årsstämma) ändras.
 • Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner i form av Incitamentsprogram 2016/2018. De väsentligaste förutsättningarna och villkoren för programmet är följande.

- Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram.

- Rätt att delta i programmet har ledande befattningshavare (inklusive VD), vilka får teckna och tilldelas 34 483 teckningsoptioner vardera, och övrig personal i bolaget, vilka får teckna och tilldelas 17 242 teckningsoptioner vardera. Deltagande ska vid tidpunkten för tilldelning ha en anställning i bolaget eller ett pågående uppdrag som konsult för bolaget, och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller uppdrag.

- Bolaget ska emittera högst 310 352 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget av serie B till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 31 035,20 kronor.

- Teckning av teckningsoptioner ska ske den 5 december 2016 - 19 december 2016, till en teckningskurs om 29 öre per teckningsoption.

- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under följande perioder:

i) Från och med 15 december 2017 till och med den 15 januari 2018, och

ii) Under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2018.

- I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Bolaget kommer att subventionera programmet genom att varje medarbetare som tecknar teckningsoptioner ges ett tillägg till lönen i form av en engångsutbetalning som, efter avdrag för skatt, motsvarar ett belopp om 50 procent av respektive tecknares betalning av tecknade teckningsoptioner. Bolagets totala kostnad för subventioneringen kommer att bestå av det sammanlagda beloppet av tilläggen till lön enligt ovan och sociala avgifter.

 • Bolagsstämman beslutade att återkalla emissionsbemyndigande beslutat vid årsstämma den 31 maj 2016 för att istället bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning ska bland annat kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.swemet.se.

Linköping 2016-11-25

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Viktig information Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 13.30 CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

2022-04-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2022-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.

2022-02-25
Regulatorisk

Delåret juli-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

 • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)
1
2
...
19
>>