Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swemet - beslut om nyemission av aktier riktad till allmänheten

Vid extra bolagsstämma i Swemet AB tisdagen den 20 september 2016 fattades beslut att genomföra nyemission av B-aktier riktad till allmänheten i enlighet med styrelsens förslag.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget, vilka finns tillgängliga på bolaget hemsida www.swemet.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

SKÄLEN FÖR NYEMISSIONEN

Emissionen genomförs i syfte att förstärka rörelsekapitalet och att amortera lån. Bolaget vill även stimulera en ägarspridning.

FÖRVÄNTAT KAPITALTILLSKOTT

Vid full teckning i emissionen kommer bolaget tillföras cirka 6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG

 • Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna och de nya aktierna kan tecknas av allmänheten.
 • Bolagets aktiekapital kan genom nyemission öka med högst 255 319,10 SEK.
 • Totalt kan högst 2 553 191 nya B-aktier ges ut
 • Teckningskursen i emissionen är 2,35 SEK per ny B-aktie.
 • Minsta tillåtna teckning av aktier är 2 000 B-aktier (en "Aktiepost").

TILLDELNING AV AKTIER

Styrelsen ska besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Swemet AB i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1) Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till de som är införda som aktieägare i Dividend Sweden AB i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 september 2016 upp till och med en (1) Aktiepost vardera och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, genom lottning, och tilldelning i sista hand till annan som tecknat aktier i nyemissionen, varvid styrelsen ska beakta att ett syfte med emissionen är att öka spridningen av bolagets aktier.

AVTAL OM ÄGARSPRIDNING

Bolaget har inför nyemissionen ingått avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB.

INDIKATIV TIDPLAN

Anmälningsperiod
26 september 2016 - 10 oktober 2016

Offentliggörande av utfallet i nyemissionen
Beräknas ske under vecka 41 genom  pressmeddelande

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning av aktier meddelas genom utskick av en avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 oktober 2016

Likviddag
Beräknas vara den 17 oktober 2016

INFORMATIONSMEMORANDUM

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om nyemissionen och Bolaget hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget beräknas offentliggöra genom pressrelease idag, den 20 september 2016, och som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.swemet.se. Informationsmemorandumet kommer även finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 26 september 2016.

För Swemet AB:

Jan Axelsson, Vd Swemet Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2016 kl. 14:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

2022-04-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2022-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.

2022-02-25
Regulatorisk

Delåret juli-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

 • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)
1
2
...
19
>>