Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Swemet den 31 maj 2016

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.swemet.se.

 • Bolagsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition. 
 • Bolagsstämman omvalde till styrelseledamöter Anders Sagadin, Andreas Rydbäck och Jan Axelsson, samt nyvalde Bo Unéus och Anders Norling till styrelseledamöter. Anders Norling nyvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 
 • Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 320 000 kronor, varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande, 80 000 kronor till Bo Unéus samt 40 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet, ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Det beslutades att till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för offert. 
 • Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B, dock högst 10 procent av antal aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

Linköping 2016-05-31

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Filer för nedladdning
2022-04-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2022-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.

2022-02-25
Regulatorisk

Delåret juli-december 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

 • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)
1
2
...
19
>>