Nyheter

Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2016, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 25 maj 2016.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.swemet.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
   b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015
10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
12. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Till bolagsstämmans förfogande står överkursfond om 17 493 917 kronor, balanserade vinstmedel om -11 118 633 kronor samt årets resultat om -2 074 542 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas och att i ny räkning överföres 4 300 742 kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)

Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 66 procent av kapitalet och cirka 82 procent av rösterna i bolaget (efter verkställd omvandling av vissa A-aktier till B-aktier), föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 11)

Huvudaktieägaren föreslår omval av Anders Sagadin, Andreas Rydbäck och Jan Axelsson som styrelseledamöter samt nyval av Bo Unéus och Anders Norling som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Anders Norling.

Vidare föreslås att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nämnda förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Dick Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 12)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 320 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 120 000 kronor till styrelsens ordförande, med 80 000 kronor till Bo Unéus och med 40 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2015 finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopia av styrelsen fullständiga förslag kommer finnas tillgängligt på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Linköping i april 2016

Swemet AB (publ)
Styrelsen

Filer för nedladdning
2022-04-27
Regulatorisk

Swemet AB håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

2022-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, onsdagen den 25 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.

2022-02-25
Regulatorisk

Delåret juli-december 2021

  • Intäkterna uppgick till 10,8MSEK (13,5)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6MSEK (0,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,1MSEK (0,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07SEK (0,04)

Helåret januari- december 2021

  • Intäkterna uppgick till 28,1MSEK (28,7)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6MSEK (2,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6MSEK (1.2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04SEK (0,08)
1
2
...
19
>>