Nyheter

Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

  • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Energimarknadsinspektionen (EI) har beslutat och publicerat kraven för de elmätare som ska rullas ut i Sverige fram till år 2025.
  • Swemet har tecknat avtal med SINFRA, gemensamt inköpsorganisation för bland andra elnätsbolag
  • Styrelseledamot Bo Unéus och styrelseordförande Anders Norling har avgått på egen begäran under perioden.
  • Anders Sagadin har tillträtt som styrelseordförande.

VDs Kommentar

Swemet AB har utvecklat anpassningar till de svenska kraven och förväntningar på PowerEM, ZTEs system för mätdatainsamling, tillsammans med ZTE(*). Utöver de rena mjukvarudelarna har radiolösningarna tillkommit och implementerats hos två kunder med gott resultat.

Nya kraven på elmätarna är nu klara från Energimarknadsinspektionen (EI). Det beslut som tidigare har meddelats skulle vara klart i höstas har blivit fastställt till sommaren. Marknaden har nu den slutliga skrivelsen klar med systemkrav och tidsramen innebär att de 5 miljoner mätarna i Sverige ska vara utbytta senast 1 januari 2025.

Swemet är upptagen som leverantör i SINFRA (**). Swemet har tecknat ramavtal för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.

Ramavtal tecknas med tio leverantörer varav Swemet är en. För Swemets del är det första gången som vi tecknar ramavtal men för flera av de andra handlar det om förnyelse av avtal. Eftersom avtalen omförhandlas vart tredje år har SINFRA inte varit en möjlig väg för Swemet förrän nu vid denna signering.

Swemet har fått vänta ut denna omförhandling och möjlighet till att teckna ramavtal. De flesta av Swemets kunder är medlemmar i SINFRA och bereds nu möjligheten att handla från Swemet via avtalet i SINFRA.

För Swemets del kommer det innebära en signifikant omsättningshöjning. Flera av Swemets kunder har redan hört av sig efter det att informationen har distribuerats till SINFRAs medlemmar.

Swemet har för närvarande 13 nätbolag i prospektlistan med sammanlagt drygt 200 000 mätare.

I styrelsen har Anders Norling, styrelseordförande, och Bo Uneus, styrelseledamot, avgått på egen begäran. Anders Sagadin är ny styrelseordförande.

Upphandlingen i Sala Heby Energi blev återigen överklagad och bifallen från Förvaltningsrätten. Enligt den information som Bolaget har så kommer upphandlingsprocessen att hävas och efter beslut från Förvaltningsrätten står det Sala Heby fritt att handla via SINFRA. 

VD
Jan Axelsson 

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2018 publiceras fredag den 22 februari 2019

Linköping 2018-08-24

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Information
Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

* Om ZTE Corporation
ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar.

Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna.  ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem&accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster.

ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling.

ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU.

Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.

www.zte.com.cn

** Om SINFRA
SINFRA är en organisation ägd av medlemsföretagen som består av merparten av Sveriges energibolag. 200 medlemmar varav 100 energibolag är medlemmar. SINFRA uppskattar sin årliga försäljning för produktområdet till 300-350MSEK de närmaste fem åren. SINFRA tecknar ramavtal med leverantörer inom flera produktområden för energibolagens behov. Ramavtalen är en ytterligare möjlighet för medlemsbolagen att utnyttja och handla mätutrustning via SINFRA. Det är ett alternativ till offentlig upphandling för respektive medlemsföretag. Kunderna kan successivt bygga sitt system från en mätare till ett komplett system via SINFRA.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

2020-02-20
Regulatorisk
2019-12-30
Regulatorisk

Swemet AB (publ) har ingått avtal med Acurat Fondkommission AB om Mentorskap. Avtalet gäller från och med 1 januari 2020.

2019-11-27
Regulatorisk

Växjö Energi Elnät AB (VEAB) har lagt ordern för inledande leveranser nästa år.

2019-10-25
Regulatorisk

Rödeby Elverk Ekonomiska Förening med ca 5.000 kunder anslutna i sitt elnät är ny kund till Swemet. Avsikten är att Swemet ska leverera elmätare, sköta driften av systemet och administrera insamlingen av mätardata för kundens räkning.

2019-10-03
Regulatorisk

Uppstartsordar innebär att system installeras och körs igång med ett mindre antal mätare. Ordrarna begränsar sig till ca 100TSEK per kund men innebär att uppföljningsordrar kommer med största sannolikhet innan året är slut.

1
2
...
14
>>