Nyheter

Bokslutskommuniké för Swemet januari - december 2015

JULI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Leveranser av systemorder har gjorts under perioden.
 • En större order av handinstrument tecknad.
 • Förhandlingar pågår med flera större nätägare i Europa om handinstrument och utbildning.
 • Nyemission genomförd som tillfört bolaget 7,47 MSEK i kapital och 2,47 MSEK i likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Levererade systemorders driftsätts.
 • Tecknat avtal med Connode öppnar möjligheter för bolaget på den kommersiella marknaden så som fastighetsbolag med flera.

Lönsamhetsförstärkning
En smärre lönsamhetsförstärkning under året har skett. Till stor del beror det på att vi levererat våra handinstrument och utbildning på exportmarknaden. En trend som vi bedömer kommer att öka vartefter större nätbolag påbörjar sina utrullningar i Europa.

Omsättningen har stigit marginellt. Omsättningen kommer att öka när gjorda leveranser av elmätare är driftsatta och fungerar.

Generellt arbetar vi för att höja marginalerna på våra viktigaste produkter.

Under året har inga aktiveringar genomförts och avskrivningar på immateriella tillgångar påbörjats (-929 tkr).

MFA400 och våra metoder för felsökning etablerar sig som standard i Europa
Swemets position som ledande leverantör av instrument och metoder för felsökning i elnätskommunicerande system blir allt mer erkänd. Swemet förhandlar med flera större nätbolag i Europa som har stora nät och därmed behov av många instrument.

Fler systemorder
Swemet har erhållit tre systemorder under året som sammanlagt omsätter 1,3 MSEK initialt men kommer att generera en mer långsiktig omsättningsökning. Sammanlagt bedöms kunderna ha ett behov av 52 000 mätare tillsammans.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping 2016-02-26

För mer information:
Jan Axelsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

2016-03-30

Aktieägarna i Swemet AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. I händelse av stort deltagande kommer ny lokal att aviseras.

2016-03-18

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har i samband med Bolagets återkommande MFA-dag gjort en leverans av två instrument till det franska energibolaget ERDF som är värdens största energibolag. ERDF var inbjudna som föreläsare till årets MFA-dag där bolaget berättade om deras satsningar på G3-PLC och investeringar på fem miljarder euro som är avsedda till installationen av 3,4 miljoner smarta elmätare med G3-PLC under 2016.

2016-03-15

Swemet AB ("Swemet eller "Bolaget") presenterar på NGM Live idag den 15 mars klockan 11:40. Fokus på presentationen kommer att vara "Smarta system som möter framtidens krav" och talare kommer att vara Bolagets styrelseordförande Jan Axelsson. 

2016-03-08

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") lanserar det nya instrumentet MFA500 anpassad för världsstandarden FCC avseende elnätskommunikation. 

2016-02-26

JULI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 4,412 MSEK (4,444)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 370 TSEK (-1 432)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 785 TSEK (-1 124)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12)

JANUARI-DECEMBER 2015

 • Intäkterna uppgick till 10,379 MSEK (9,935)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 257 TSEK (-1 685)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 075 TSEK (-1 934)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,21)
2016-01-26

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") har utsett Bengt-Ove Blomkvist som ny CFO på deltid. Bengt- Ove kommer med sin gedigna ekonomibakgrund att bidra till Swemets värdetillväxt.

2016-01-12

Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar nytt distributionsavtal med Connode AB ("Connode") avseende radiobaserad kommunikationslösning. Samarbetet öppnar upp större möjligheter att nå den kommersiella marknaden såsom fastigheter och industri såväl som energibolagsmarknaden både i Sverige och Europa. Därmed beräknas avtalet vara positivt för Swemets omsättning såväl som rörelseresultat.

2016-01-11

Styrelseordföranden i Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Johan Ryding tillträdde som ordförande 2006 och Bolaget tackar för hans insatser i styrelsen.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>