Nyheter

Bokslutskommuniké 2019

Delåret juli-december 2019

 • Intäkterna uppgick till 20,4MSEK (6,4)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,7 MSEK (1,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,5MSEK (0,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,00)

Helåret januari- december 2019

 • Intäkterna uppgick till 29,1MSEK (12,6)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8MSEK (1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6MSEK (-1,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10SEK (-0,07)

Swemet har gått in i ny fas vilket starkt förbättrat omsättning och resultat. Omsättningen för hela 2019 är 29,1MSEK(12,6). En ökning med 230%. Resultatet är 1,6MSEK(-1,2). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 4,1MSEK(1,4).

Effekten av försäljningsökningen under 2019 har huvudsakligen tillkommit det andra halvåret. Det är Sala Heby Energi Elnät AB och Växjö Energi AB som mest bidragit till omsättningsökningen men de mindre kunderna är inte oväsentliga. Till Sala Heby Energi Elnät AB och Växjö Energi AB har levererats mätare för sammanlagt 11,2 MSEK, merparten under andra halvåret.

Ett antal offerter skickats ut som förväntas leda till flera startup ordrar.

På helårsbasis är det en rejäl omsättningsökning vilket från bolaget är förväntat och förutspått. Med ökat kundantal kan vi förvänta oss en fortsatt omsättningsökning under 2020. Avskrivningarna minskar successivt, 2,0MSEK 2019, 1,2MSEK 2020 och 0,4MSEK 2021 och kommer bidra till en stark resultatutveckling efter skatt.

Väsentliga händelser under juli-december 2019

 • Två nya kunder i västra Sverige. Förväntas börja bygga ut under 2020.

VDs kommentar

Swemet har gått in i ny fas vilket starkt påverkat omsättning och resultat. Effekten av försäljningsökningen under 2019 har huvudsakligen hamnat under det andra halvåret. Under 2020 uppnår vi full effekt under hela året.

Det är Sala Heby Energi Elnät AB och Växjö Energi AB som mest bidragit till omsättningsökningen. Vi har några nya kunder som tillkommer under första halvåret 2020.

Swemets utsikter för 2020 ser bra ut för omsättningsökning och därtill hörande vinst. Vi räknar med ett antal nya kunder under året.

Tillsammans med vår mätarleverantör STAR har vi lanserat G3 PLC (elnätskommunikation), radiolösningar och kombomodul för kombinerad elnäts och radiokommunikation. Kombomodulen beräknas vara helt leveransklar under första halvåret 2020.

Konsultintäkter

Swemets servicesida med konsulttjänster går fortsatt starkt och tillsammans med tjänster omkring mätarbytena till våra kunder ger det full beläggning.

Marknaden utanför Sverige

Swemet har gjort ansträngningar i Finland, Danmark och Frankrike Ett flertal presentationer och besök förväntas resultera i startuporders.

Framtiden

Fortsatt stark marknad i Sverige fram till 2025 med befintliga kunder och ett antal nya kunder.

Swemets bedömning är att marknaden efter 2025 kommer att övergå i reinvesteringsprogram där mätare upphandlas kontinuerligt över tid, år från år.

Swemet är med sin kompetens och erfarenhet i en bra position för att utöka Bolagets marknads-andel.

Jan Axelsson
VD

ANTAL AKTIER

Antal aktier vid periodens slut uppgick till

1.286.317 A-aktier

14.130.041 B-aktier

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kommuniké har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndensallmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

GRANSKNINGSRAPPORT

Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisor.

UTDELNING

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning utgår.

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade torsdagen den 2 april.

Swemets årsstämma kommer att äga rum den 4 maj 2020 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN

Halvårsrapport: fredagen 28 augusti 2020.

RAPPORTEN I SIN HELHET BIFOGAS

För mer information:

Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
+46 706 99 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:30CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktie handlas på Nordic SME.

Aqurat Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05800 är Bolagets Mentor.

2021-04-16
Regulatorisk

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2020 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida.

2021-03-31
Regulatorisk

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, måndagen den 24 maj, kl. 14.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 4 maj 2021.

2021-03-05
Regulatorisk

Delåret juli-december 2020

 • Intäkterna uppgick till 15,0MSEK (21,2)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4MSEK (2,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,14)

Helåret januari- december 2020

 • Intäkterna uppgick till 30,4MSEK (29,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3MSEK (4,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (2,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,14)
2021-02-25
Regulatorisk
2020-12-22
Regulatorisk
2020-12-08
Regulatorisk

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

<<
1
2
3
...
18
>>