Nyheter

Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Energimarknadsinspektionen (EI) har beslutat och publicerat kraven för de elmätare som ska rullas ut i Sverige fram till år 2025.
 • Swemet har tecknat avtal med SINFRA, gemensamt inköpsorganisation för bland andra elnätsbolag
 • Styrelseledamot Bo Unéus och styrelseordförande Anders Norling har avgått på egen begäran under perioden.
 • Anders Sagadin har tillträtt som styrelseordförande.

VDs Kommentar

Swemet AB har utvecklat anpassningar till de svenska kraven och förväntningar på PowerEM, ZTEs system för mätdatainsamling, tillsammans med ZTE(*). Utöver de rena mjukvarudelarna har radiolösningarna tillkommit och implementerats hos två kunder med gott resultat.

Nya kraven på elmätarna är nu klara från Energimarknadsinspektionen (EI). Det beslut som tidigare har meddelats skulle vara klart i höstas har blivit fastställt till sommaren. Marknaden har nu den slutliga skrivelsen klar med systemkrav och tidsramen innebär att de 5 miljoner mätarna i Sverige ska vara utbytta senast 1 januari 2025.

Swemet är upptagen som leverantör i SINFRA (**). Swemet har tecknat ramavtal för en period av två år med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Ramavtalet avser mätare och system samt tjänster som systemdrift och montage av mätare.

Ramavtal tecknas med tio leverantörer varav Swemet är en. För Swemets del är det första gången som vi tecknar ramavtal men för flera av de andra handlar det om förnyelse av avtal. Eftersom avtalen omförhandlas vart tredje år har SINFRA inte varit en möjlig väg för Swemet förrän nu vid denna signering.

Swemet har fått vänta ut denna omförhandling och möjlighet till att teckna ramavtal. De flesta av Swemets kunder är medlemmar i SINFRA och bereds nu möjligheten att handla från Swemet via avtalet i SINFRA.

För Swemets del kommer det innebära en signifikant omsättningshöjning. Flera av Swemets kunder har redan hört av sig efter det att informationen har distribuerats till SINFRAs medlemmar.

Swemet har för närvarande 13 nätbolag i prospektlistan med sammanlagt drygt 200 000 mätare.

I styrelsen har Anders Norling, styrelseordförande, och Bo Uneus, styrelseledamot, avgått på egen begäran. Anders Sagadin är ny styrelseordförande.

Upphandlingen i Sala Heby Energi blev återigen överklagad och bifallen från Förvaltningsrätten. Enligt den information som Bolaget har så kommer upphandlingsprocessen att hävas och efter beslut från Förvaltningsrätten står det Sala Heby fritt att handla via SINFRA. 

VD
Jan Axelsson 

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2018 publiceras fredag den 22 februari 2019

Linköping 2018-08-24

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: anders@sagadin.com

Information
Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

* Om ZTE Corporation
ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar.

Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna.  ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem&accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster.

ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling.

ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU.

Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.

www.zte.com.cn

** Om SINFRA
SINFRA är en organisation ägd av medlemsföretagen som består av merparten av Sveriges energibolag. 200 medlemmar varav 100 energibolag är medlemmar. SINFRA uppskattar sin årliga försäljning för produktområdet till 300-350MSEK de närmaste fem åren. SINFRA tecknar ramavtal med leverantörer inom flera produktområden för energibolagens behov. Ramavtalen är en ytterligare möjlighet för medlemsbolagen att utnyttja och handla mätutrustning via SINFRA. Det är ett alternativ till offentlig upphandling för respektive medlemsföretag. Kunderna kan successivt bygga sitt system från en mätare till ett komplett system via SINFRA.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

2019-02-22
Regulatorisk

JULI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (7,2)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (1,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,01)

JANUARI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 12,6 MSEK (13,8)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 MSEK (-0,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,19)
2019-02-18
Regulatorisk

Swemet AB (publ), ("Swemet" eller Bolaget) köper en systemplattform, ACM av Avance Metering. Avance Metering är Metering-delen av Powel AS som Volaris Group förvärvade före årsskiftet, se nedan.

2019-01-21
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en uppföljningsorder om 3,5MSEK av Brittedals Elnät Ekonomisk förening ("Brittedal") innehållande mätare och installation under 2019 och 2020.

2018-12-10
Regulatorisk

Upphandlingen i Sala Heby Energi AB har drabbats av ett antal överklagningar vilket fördröjt affären för Swemet AB (publ) ("Bolaget") i två år. Överklagningar uppfattas som en uppenbar risk i marknaden för elnätsbolag som väljer upphandlingsvägen. Man kan förvänta sig att upphandlingar överklagas på olika bevekelsegrunder och det är i sig inte problemet. Problemet är att Förvaltningsrätten har orimligt långa handläggningstider som i sig blir konkurrenspåverkande och mycket olyckligt. Det blir kostsamt för både leverantörer och kunder.

2018-12-10
Regulatorisk

Swemet AB (publ) ("Bolaget") har erhållit en order från Växjö Energi AB ("VEAB") om ca 1000 mätare inklusive drift under en kort provperiod som löper under våren 2019. Under våren 2019 kommer VEAB gå vidare med utbyggnaden och under 2019 finns ett uppskattat behov av ca 4000 mätare. Swemet har en god chans att få leverera vidare. Systemleveransen sker i samarbete med Powel AB och är resultatet av ett fördjupat samarbete med Powel. Powel har en färdig plattform för mätvärdesinsamling som möter marknadens alla krav på systemet.

2018-08-24
Regulatorisk

1 januari - 30 juni 2018

 • Intäkterna ökade till 7730 (6568) TSEK
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -215 (-1869) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1227 (-2925) TSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,19) SEK
1
2
...
11
>>